Posouzení zranitelnosti

Systematické přezkoumání informačního systému nebo produktu pro určení přiměřenosti bezpečnostních opatření, zjištění bezpečnostních nedostatků, poskytnutí údajů, ze kterých lze předvídat účinnost navrhovaných bezpečnostních opatření a potvrzení přiměřenosti takových opatření po jejich zavedení.


Vulnerability Assessment

Systematic examination of an information system or product to determine the adequacy of security measures, identify security deficiencies, provide data from which to predict the effectiveness of proposed security measures, and confirm the adequacy of such measures after implementation.

Použito v metodice