Přehled kriptografického systému

Zkoumání kryptografického systému řídícím orgánem zajišťující jeho přiměřenost návrhu a obsahu, pokračující potřebu a správné rozdělení.


Cryptographic System Review

Examination of a cryptographic system by the controlling authority ensuring its adequacy of design and content, continued need, and proper distribution.

Použito v metodice