PRM

Referenční model výkonu

Rámec pro měření výkonu zajišťující běžné měření výstupů v celé federální vládě. Umožňuje agenturám lépe řídit podnikání vlády na strategické úrovni tím, že poskytuje prostředky pro využití EA agentury k měření úspěšnosti investic do informačních systémů a jejich vlivu na strategické výsledky.


PRM

Performance Reference Model

Framework for performance measurement providing common output measurements throughout the federal government. It allows agencies to better manage the business of government at a strategic level by providing a means for using an agency’s EA to measure the success of information systems investments and their impact on strategic outcomes.

Použito v metodice