Produkt typu 1

Kryptografické zařízení, sestava nebo součást klasifikovaná nebo certifikovaná NSA pro šifrování a dešifrování informací o národní bezpečnosti, je-li příslušně zakódována. Vyvinuto pomocí zavedených obchodních procesů NSA a obsahujících algoritmy schválené NSA. Používá se k ochraně systémů vyžadujících nejpřísnější ochranné mechanismy.


Type 1 Product

Cryptographic equipment, assembly or component classified or certified by NSA for encrypting and decrypting national security information when appropriately keyed. Developed using established NSA business processes and containing NSA-approved algorithms. Used to protect systems requiring the most stringent protection mechanisms.

Použito v metodice