Produkt typu 2

Kryptografické zařízení, montáž nebo součást certifikovaná NSA pro šifrování nebo dešifrování citlivých informací, pokud jsou správně zadány. Vyvinuto pomocí zavedených obchodních procesů NSA a obsahujících algoritmy schválené NSA. Používá se k ochraně systémů vyžadujících ochranné mechanismy překračující nejlepší obchodní praktiky včetně systémů používaných k ochraně neutajovaných informací.


Type 2 Product

Cryptographic equipment, assembly, or component certified by NSA for encrypting or decrypting sensitive information when appropriately keyed. Developed using established NSA business processes and containing NSA-approved algorithms. Used to protect systems requiring protection mechanisms exceeding best commercial practices including systems used for the protection of unclassified information.

Použito v metodice