Prohlášení praxe

Formální vyjádření postupů používajících ověřovací entitu (např. RA, CSP nebo Verifikátor). Obvykle popisuje politiky a postupy stran a může se stát právně závazným.


Practice Statement

A formal statement of the practices followed by an authentication entity (e.g., RA, CSP, or Verifier). It usually describes the policies and practices of the parties and can become legally binding.

Použito v metodice