Prohlížení

Zákon o vyhledávání prostřednictvím úložiště informačního systému nebo aktivního obsahu k vyhledání nebo získávání informací, aniž by bylo nutně známo existenci nebo formát požadovaných informací.


Browsing

Act of searching through information system storage or active content to locate or acquire information, without necessarily knowing the existence or format of information being sought.

Použito v metodice