Provozovat

Bezpečnostní oprávnění

Autorizace je bezpečnostní mechanismus používaný k určení oprávnění uživatelů nebo klientů nebo úrovní přístupu souvisejících se systémovými prostředky, včetně počítačových programů, souborů, služeb, dat a funkcí aplikace. Oprávnění obvykle předchází ověření ověření totožnosti uživatele. Administrátorům systému (SA) jsou typicky přiřazeny úrovně oprávnění pokrývající všechny systémové a uživatelské zdroje.


To Operate

Security Authorization

Authorization is a security mechanism used to determine user/client privileges or access levels related to system resources, including computer programs, files, services, data and application features. Authorization is normally preceded by authentication for user identity verification. System administrators (SA) are typically assigned permission levels covering all system and user resources.

Použito v metodice