Proxy

Proxy je aplikace, která "přeruší" spojení mezi klientem a serverem. Proxy akceptuje určité typy provozu, které vstupují do sítě nebo ji opouštějí, zpracovávají a předávají je. Tím se účinně uzavírá přímá cesta mezi interními a externími sítěmi, což útočníkovi snáze získává interní adresy a další podrobnosti o vnitřní síti organizace. Proxy servery jsou k dispozici pro běžné internetové služby; například proxy pro protokol HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) používaného pro přístup na web a protokol SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) pro e-mail.


Proxy

A proxy is an application that “breaks” the connection between client and server. The proxy accepts certain types of traffic entering or leaving a network and processes it and forwards it. This effectively closes the straight path between the internal and external networks making it more difficult for an attacker to obtain internal addresses and other details of the organization’s internal network. Proxy servers are available for common Internet services; for example, a Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) proxy used for Web access, and a Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) proxy used for email.

Použito v metodice