Proxy Agent

Softwarová aplikace běžící na firewallu nebo na vyhrazeném serveru proxy, který je schopen filtrovat protokol a směrovat jej mezi rozhraními zařízení.


Proxy Agent

A software application running on a firewall or on a dedicated proxy server that is capable of filtering a protocol and routing it between the interfaces of the device.

Použito v metodice