Průhledná

Použití softwarových nebo hardwarových produktů k přepsání místa na médiu s nesenzibilními daty. Tento proces může zahrnovat přepsání nejen logického úložiště souborů (např. tabulku přidělení souborů), ale také může zahrnovat všechna adresovatelná místa.


Clear

To use software or hardware products to overwrite storage space on the media with nonsensitive data. This process may include overwriting not only the logical storage location of a file(s) (e.g., file allocation table) but also may include all addressable locations.

Použito v metodice