Reakce na incident

Odpověď podniku na katastrofu nebo jinou významnou událost, která může významně ovlivnit podnik, jeho lidi nebo schopnost produktivního fungování.

Reakce na mimořádné události může zahrnovat evakuaci zařízení, zahájení plánu obnovy po havárii (DRP), provedení vyhodnocení škod a další opatření nezbytná k přivedení podniku do stabilnějšího stavu.


Incident Response

The response of an enterprise to a disaster or other significant event that may significantly affect the enterprise, its people, or its ability to function productively.

An incident response may include evacuation of a facility, initiating a disaster recovery plan (DRP), performing damage assessment, and any other measures necessary to bring an enterprise to a more stable status.

Použito v metodice