Řízení rizik

Řízení rizik je proces identifikace, hodnocení a kontroly ohrožení kapitálu a výdělku organizace. Tyto hrozby nebo rizika mohou pocházet z mnoha různých zdrojů, včetně finanční nejistoty, právních závazků, strategických chyb, nehod a přírodních katastrof. Bezpečnostní hrozby v oblasti informačních technologií a rizika související s daty a strategie řízení rizik pro jejich zmírnění se staly hlavní prioritou digitalizovaných společností. V důsledku toho plán řízení rizik stále častěji zahrnuje procesy společností pro identifikaci a kontrolu ohrožení svých digitálních aktiv, včetně vlastních firemních údajů, osobních údajů zákazníka a duševního vlastnictví.


Risk Management

Risk management is the process of identifying, assessing and controlling threats to an organization's capital and earnings. These threats, or risks, could stem from a wide variety of sources, including financial uncertainty, legal liabilities, strategic management errors, accidents and natural disasters. IT security threats and data-related risks, and the risk management strategies to alleviate them, have become a top priority for digitized companies. As a result, a risk management plan increasingly includes companies' processes for identifying and controlling threats to its digital assets, including proprietary corporate data, a customer's personally identifiable information and intellectual property.

Použito v metodice