Riziko

Úroveň dopadu na organizační operace (včetně poslání, funkcí, obrazu nebo pověsti), organizačních aktiv nebo jednotlivců vyplývajících z provozu informačního systému s ohledem na potenciální dopad hrozby a pravděpodobnost, že dojde k této hrozbě.


Risk

The level of impact on organizational operations (including mission, functions, image, or reputation), organizational assets, or individuals resulting from the operation of an information system given the potential impact of a threat and the likelihood of that threat occurring.

Použito v metodice