Riziková léčba

Riziková léčba zahrnuje vypracování řady možností pro zmírnění rizika, posouzení těchto možností a přípravu a provádění akčních plánů. Obecně platí, že náklady na řízení rizik musí odpovídat získaným výhodám.


Risk Treatment

Risk treatment involves developing a range of options for mitigating the risk, assessing those options, and then preparing and implementing action plans. In general, the cost of managing the risks needs to be commensurate with the benefits obtained.

Použito v metodice