Role

Atribut skupiny, který spojí členství do funkce. Když účetní jednotka převezme určitou roli, danému subjektu jsou dány určitá práva, která patří k této roli. Když daná entita opustí roli, tato práva jsou odstraněna. Uvedená práva jsou v souladu s funkčností, kterou účetní jednotka potřebuje k plnění očekávaných úkolů.


Role

A group attribute that ties membership to function. When an entity assumes a role, the entity is given certain rights that belong to that role. When the entity leaves the role, those rights are removed. The rights given are consistent with the functionality that the entity needs to perform the expected tasks.

Použito v metodice