Rozdělený režim

Provozní režim, kdy každý uživatel s přímým nebo nepřímým přístupem k systému, jeho periferiím, vzdáleným terminálům nebo vzdáleným počítačům má všechny tyto vlastnosti:

(1) Platná bezpečnostní licence pro nejobtížnější informace zpracovávané v systému.
(2) Formální přístup k schvalování přístupu a podepsané smlouvy o nezveřejňování informací, ke kterým má uživatel přístup.
(3) Platná informovanost o informacích, ke kterým má uživatel přístup.


Compartmented Mode

Mode of operation wherein each user with direct or indirect access to a system, its peripherals, remote terminals, or remote hosts has all of the following:

(1) Valid security clearance for the most restricted information processed in the system.
(2) Formal access approval and signed nondisclosure agreements for that information which a user is to have access.
(3) Valid need-to-know for information which a user is to have access.

Použito v metodice