Semikvantitativní hodnocení

Použití souboru metod, zásad nebo pravidel pro posouzení rizika založené na koši, stupnicích nebo reprezentativních číslech, jejichž hodnoty a významy nejsou zachovány v jiných kontextech.


Semi-Quantitative Assessment

Use of a set of methods, principles, or rules for assessing risk based on bins, scales, or representative numbers whose values and meanings are not maintained in other contexts.

Použito v metodice