Snapovač paketů

Sniffer (snapovač paketů) je nástroj, který zachycuje data přenášená v síti. Pokud jsou počítače připojeny k místní síti, která není filtrována ani přepnuta, může být přenos vysílán všem počítačům obsaženým ve stejném segmentu. To se obecně nevyskytuje, protože počítače jsou obecně řečeno ignoruje všechny příjezdy a provozování provozu z jiných počítačů. Avšak v případě snifferu je veškerá komunikace sdílena, když program sniffer pověří kartu síťového rozhraní (NIC), aby přestal ignorovat provoz. NIC je uvedena do promiskuitního režimu a čte komunikaci mezi počítači v určitém segmentu. To umožňuje snifferu zabavit vše, co proudí v síti, což může vést k neoprávněnému přístupu citlivých dat. Paket sniffer může mít formu hardwarového nebo softwarového řešení.


Sniffer

A sniffer (packet sniffer) is a tool that intercepts data flowing in a network. If computers are connected to a local are network that is not filtered or switched, the traffic can be broadcast to all computers contained in the same segment. This doesn’t generally occur, since computers are generally told to ignore all the comings and goings of traffic from other computers. However, in the case of a sniffer, all traffic is shared when the sniffer software commands the Network Interface Card (NIC) to stop ignoring the traffic. The NIC is put into promiscuous mode, and it reads communications between computers within a particular segment. This allows the sniffer to seize everything that is flowing in the network, which can lead to the unauthorized access of sensitive data. A packet sniffer can take the form of either a hardware or software solution.

Použito v metodice