Softwarová izolace poruch

Způsob izolace aplikačních modulů do odlišných chybových domén vynucených softwarem. Tato technika umožňuje, aby nedůvěryhodné programy napsané v nebezpečném jazyce, jako je C, byly bezpečně spuštěny v rámci jednoho virtuálního adresového prostoru aplikace. Nedůvěryhodné moduly kódovatelného kódu stroje jsou přeměněny tak, aby všechny přístupy k paměti byly omezeny na segmenty kódů a dat v rámci jejich domény poruchy. Přístup k systémovým zdrojům lze také řídit pomocí jedinečného identifikátoru přidruženého ke každé doméně.


Software-Based Fault Isolation

A method of isolating application modules into distinct fault domains enforced by software. The technique allows untrusted programs written in an unsafe language, such as C, to be executed safely within the single virtual address space of an application. Untrusted machine interpretable code modules are transformed so that all memory accesses are confined to code and data segments within their fault domain. Access to system resources can also be controlled through a unique identifier associated with each domain.

Použito v metodice