Sponzor ověření osobní identity

Osoba, která může jednat jménem oddělení nebo agentury, aby požádala o kartu PIV pro žadatele.


Personal Identity Verification Sponsor

An individual who can act on behalf of a department or agency to request a PIV Card for an applicant.

Použito v metodice