Správa

Zajišťuje, aby byly vyhodnoceny potřeby, podmínky a možnosti zúčastněných stran za účelem stanovení vyvážených a dohodnutých podnikových cílů, které je třeba dosáhnout; stanovení směru prostřednictvím stanovení priorit a rozhodování; a sledování výkonnosti a souladu s dohodnutým směrem a cíli.


Governance

Ensures that stakeholder needs, conditions and options are evaluated to determine balanced, agreed-on enterprise objectives to be achieved; setting direction through prioritization and decision making; and monitoring performance and compliance against agreed-on direction and objectives.

Použito v metodice