SRTM

Požadavky na zabezpečení Matrice vysledovatelnosti

Matice, která zachycuje všechny bezpečnostní požadavky spojené s potenciálními riziky a řeší všechny platné požadavky na certifikaci. Je tedy korelačním prohlášením o bezpečnostních prvcích systému a metodách shody pro každý bezpečnostní požadavek.


SRTM

Security Requirements Traceability Matrix

Matrix that captures all security requirements linked to potential risks and addresses all applicable C&A requirements. It is, therefore, a correlation statement of a system’s security features and compliance methods for each security requirement.

Použito v metodice