Standard

Publikované prohlášení o tématu, které specifikuje charakteristiky, obvykle měřitelné, které musí být splněny nebo dosaženy za účelem splnění standardu.


Standard

A published statement on a topic specifying characteristics, usually measurable, that must be satisfied or achieved in order to comply with the standard.

Použito v metodice