Stolní cvičení

Cvičení založené na diskusi, kde se pracovníci s úlohami a povinnostmi v konkrétním IT plánu setkávají v učebně nebo v breakoutových skupinách, aby ověřili obsah plánu diskutováním o svých úlohách v mimořádné situaci a jejich reakcích na určitou mimořádnou situaci. Facilitátor iniciuje diskusi tím, že předloží scénář a položí otázky založené na scénáři.


Tabletop Exercise

A discussion-based exercise where personnel with roles and responsibilities in a particular IT plan meet in a classroom setting or in breakout groups to validate the content of the plan by discussing their roles during an emergency and their responses to a particular emergency situation. A facilitator initiates the discussion by presenting a scenario and asking questions based on the scenario.

Použito v metodice