Tailoring

Proces, kterým se změní základna pro bezpečnostní kontrolu na základě: použití pokynů pro stanovení rozsahu, specifikaci kompenzačních bezpečnostních kontrol, je-li to nutné, a specifikace parametrů definovaných organizací v bezpečnostních kontrolách prostřednictvím explicitních příkazů k přiřazení a výběru.


Tailoring

The process by which a security control baseline is modified based on: the application of scoping guidance, the specification of compensating security controls, if needed, and the specification of organization-defined parameters in the security controls via explicit assignment and selection statements.

Použito v metodice