Tolerance rizika

Přijatelná úroveň odchylek, kterou je vedení ochotno povolit jakékoli konkrétní riziko, jelikož podnik sleduje své cíle.


Risk Tolerance

The acceptable level of variation that management is willing to allow for any particular risk as the enterprise pursues its objectives.

Použito v metodice