TPC

Ovládání dvou osob

Průběžný dohled a kontrolu nad pozitivním kontrolním materiálem po celou dobu minimálně dvěma oprávněnými osobami, z nichž každý je schopen odhalit nesprávné a neoprávněné postupy s ohledem na prováděný úkol a každý z nich je obeznámený se stanovenými požadavky na bezpečnost.


TPC

Two-Person Control

Continuous surveillance and control of positive control material at all times by a minimum of two authorized individuals, each capable of detecting incorrect and unauthorized procedures with respect to the task being performed and each familiar with established security and safety requirements.

Použito v metodice