Velký dopad

Ztráta důvěrnosti, integrity nebo dostupnosti, u kterých by se mohlo očekávat závažné nebo katastrofické dopady na organizační operace, organizační prostředky, jednotlivce, jiné organizace nebo národní bezpečnostní zájmy Spojených států.


High Impact

The loss of confidentiality, integrity, or availability that could be expected to have a severe or catastrophic adverse effect on organizational operations, organizational assets, individuals, other organizations, or the national security interests of the United States.

Použito v metodice