Víceúrovňový režim

Provozní režim, v němž jsou splněna všechna následující tvrzení týkající se uživatelů, kteří mají přímý nebo nepřímý přístup k systému, jeho periferiím, vzdáleným terminálům nebo vzdáleným počítačům:

1) Někteří uživatelé nemají platné bezpečnostní oprávnění pro všechny informace zpracované v informačním systému.

2) Všichni uživatelé mají správné bezpečnostní oprávnění a odpovídající formální přístup k těm informacím, ke kterým mají přístup.

  3) Všichni uživatelé mají platnou potřebu vědět pouze pro informace, ke kterým mají přístup.


Multilevel Mode

Mode of operation wherein all the following statements are satisfied concerning the users who have direct or indirect access to the system, its peripherals, remote terminals, or remote hosts:

1) Some users do not have a valid security clearance for all the information processed in the information system.

2) All users have the proper security clearance and appropriate formal access approval for that information to which they have access.

3) All users have a valid need-to-know only for information to which they have access.

Použito v metodice