Vlastník dat

Jednotlivci, obvykle vedoucí nebo ředitel, kteří nesou odpovědnost za integritu, přesné vykazování a používání počítačových dat.


Data Owner

The individual(s), normally a manager or director, who has responsibility for the integrity, accurate reporting and use of computerized data.

Použito v metodice