Výchozí třídění

Klasifikace odrážející nejvyšší klasifikaci zpracovávanou v informačním systému. Výchozí zařazení je zahrnuto v příkazu upozornění připojeném k objektu.


Default Classification

Classification reflecting the highest classification being processed in an information system. Default classification is included in the caution statement affixed to an object.

Použito v metodice