Výkonné riziko funkce

Výkonný riziko

Jednotlivec nebo skupina v rámci organizace, která pomáhá zajistit, aby úvahy týkající se bezpečnostních rizik pro jednotlivé informační systémy, včetně rozhodnutí o autorizaci pro tyto systémy, byly z pohledu celé organizace vnímány s ohledem na celkové strategické cíle a cíle organizace při plnění jejích úkolů a obchodních funkcí a řízení rizik z jednotlivých informačních systémů je v celé organizaci konzistentní, odráží toleranci organizačního rizika a je zvažováno společně s dalšími organizačními riziky ovlivňujícími úspěšnost mise / podniku.


Risk Executive Function

Risk Executive

An individual or group within an organization that helps to ensure that: (i) security risk-related considerations for individual information systems, to include the authorization decisions for those systems, are viewed from an organization-wide perspective with regard to the overall strategic goals and objectives of the organization in carrying out its missions and business functions; and (ii) managing risk from individual information systems is consistent across the organization, reflects organizational risk tolerance, and is considered along with other organizational risks affecting mission/business success.

Použito v metodice