Výrobek typu 4

Nehodnocené komerční kryptografické zařízení, sestavy nebo součásti, které ani NSA, ani NIST neprokazují žádné vládní použití. Tyto produkty jsou obvykle dodávány v rámci komerčních nabídek a jsou přiměřené obchodním praktikám dodavatele. Tyto produkty mohou obsahovat buď proprietární algoritmy dodavatele, algoritmy registrované NIST nebo algoritmy registrované NIST a publikované v FIPS.


Type 4 Product

Unevaluated commercial cryptographic equipment, assemblies, or components that neither NSA nor NIST certify for any government usage. These products are typically delivered as part of commercial offerings and are commensurate with the vendor’s commercial practices. These products may contain either vendor proprietary algorithms, algorithms registered by NIST, or algorithms registered by NIST and published in a FIPS.

Použito v metodice