Audit

Formální kontrola a ověření, zda je dodržována norma nebo soubor pokynů, zda jsou záznamy přesné nebo zda jsou splněny cíle účinnosti a účinnosti. Audit může provádět interní nebo externí skupiny.


Audit

Formal inspection and verification to check whether a standard or set of guidelines is being followed, that records are accurate, or that efficiency and effectiveness targets are being met. An audit may be carried out by internal or external groups. 

Použito v metodice