BCM

Business continuity management

Obchodní proces odpovědný za řízení rizik, které by mohly vážně ovlivnit podnik. Řízení kontinuity provozu chrání zájmy klíčových zainteresovaných stran, pověst, aktivitu vytvářející hodnotu.

Proces zahrnuje snížení rizika na přijatelnou úroveň a plánování obnovy podnikových procesů, pokud dojde k narušení podnikání. Řízení kontinuity provozu stanovuje cíle, rozsah a požadavky na řízení kontinuity služeb IT.


BCM

Business continuity management

The business process responsible for managing risks that could seriously affect the business. Business continuity management safeguards the interests of key stakeholders, reputation, brand and value-creating activities.

The process involves reducing risks to an acceptable level and planning for the recovery of business processes should a disruption to the business occur. Business continuity management sets the objectives, scope and requirements for IT service continuity management.

Použito v metodice