BIA

Analýza dopadů na business

Analýza podnikových dopadů je aktivita v řízení kontinuity provozu, která identifikuje důležité obchodní funkce a jejich závislost. Mezi tyto závislosti patří dodavatelé, lidé, další obchodní procesy, služby IT atd. Analýza dopadů na podnikání definuje požadavky na obnovu služeb IT. Tyto požadavky zahrnují cíle na obnovení, cíle obnovy a minimální cíle pro každou IT službu.


BIA

Business impact analysis

Business impact analysis is the activity in business continuity management that identifies vital business functions and their dependencies. These dependencies may include suppliers, people, other business processes, IT services etc. Business impact analysis defines the recovery requirements for IT services. These requirements include recovery time objectives, recovery point objectives and minimum service level targets for each IT service.

Použito v metodice