Capital cost

Náklady na nákup něčeho, co se stane finančním aktivem - například výpočetní techniky a budov. Hodnota aktiva se odepisuje za více účetních období.


Capital cost

The cost of purchasing something that will become a financial asset – for example, computer equipment and buildings. The value of the asset depreciates over multiple accounting periods.

Použito v metodice