CI

Konfigurační položka

Jakákoli součást nebo jiná služba, která musí být spravována za účelem poskytování služby IT. Informace o každé položce konfigurace jsou zaznamenány v konfiguračním záznamu v rámci systému pro správu konfigurace a jsou udržovány po celou dobu jeho životnosti prostřednictvím správy aktiv a konfigurace služeb. Konfigurační položky jsou pod kontrolou správy změn.

Obvykle se jedná o IT služby, hardware, software, budovy, lidi a formální dokumentaci, jako je procesní dokumentace a dohody o úrovni služeb.


CI

Configuration item

Any component or other service asset that needs to be managed in order to deliver an IT service. Information about each configuration item is recorded in a configuration record within the configuration management system and is maintained throughout its lifecycle by service asset and configuration management. Configuration items are under the control of change management.

They typically include IT services, hardware, software, buildings, people and formal documentation such as process documentation and service level agreements.

Použito v metodice