CSF

Rozhodující faktor úspěchu

Něco, co se musí stát, pokud má být úspěšná IT služba, proces, plán, projekt nebo jiná činnost. Klíčové ukazatele výkonnosti se používají k měření dosažení každého kritického faktoru úspěchu. Například kritický faktor úspěšnosti "ochrany IT služeb při provádění změn" by mohl být měřen pomocí klíčových ukazatelů výkonnosti, jako je "procentní snížení neúspěšných změn", "procentní snížení změn způsobujících události" atd.


CSF

Critical success factor

Something that must happen if an IT service, process, plan, project or other activity is to succeed. Key performance indicators are used to measure the achievement of each critical success factor. For example, a critical success factor of ‘protect IT services when making changes’ could be measured by key performance indicators such as ‘percentage reduction of unsuccessful changes’, ‘percentage reduction in changes causing incidents’ etc.

Použito v metodice