CSI

Neustálé zlepšování služeb

Stádo v životním cyklu služby. Neustálé zlepšování služeb zajišťuje soulad služeb s měnícími se potřebami podnikání tím, že identifikuje a provádí zlepšování služeb IT, které podporují podnikové procesy. Výkon poskytovatele IT služeb se neustále měří a zlepšují se procesy, IT služby a IT infrastruktura, aby se zvýšila efektivita, efektivita a efektivita nákladů.

Neustálé zlepšování služeb zahrnuje proces zlepšování v sedmi krocích. Přestože je tento proces spojen s neustálým zlepšováním služeb, většina procesů má aktivity, které se odehrávají v několika fázích životního cyklu služby.


CSI

Continual service improvement

A stage in the lifecycle of a service. Continual service improvement ensures that services are aligned with changing business needs by identifying and implementing improvements to IT services that support business processes. The performance of the IT service provider is continually measured and improvements are made to processes, IT services and IT infrastructure in order to increase efficiency, effectiveness and cost effectiveness.

Continual service improvement includes the seven-step improvement process. Although this process is associated with continual service improvement, most processes have activities that take place across multiple stages of the service lifecycle.

Použito v metodice