Dohoda

Dokument, který popisuje formální porozumění mezi dvěma nebo více stranami. Dohoda není právně závazná, pokud není součástí smlouvy. 


Agreement

A document that describes a formal understanding between two or more parties. An agreement is not legally binding, unless it forms part of a contract.

Použito v metodice