Dostupnost

Schopnost IT služby nebo jiné položky konfigurace provádět v případě potřeby dohodnutou funkci. Dostupnost závisí na spolehlivosti, udržovatelnosti, funkčnosti, výkonu a bezpečnosti. Dostupnost se obvykle vypočte jako procentní podíl. Tento výpočet je často založen na dohodnutém čase a době nečinnosti. Nejlepší praxe je vypočítat dostupnost služby IT pomocí měření obchodní výkonnosti.


Availability

Ability of an IT service or other configuration item to perform its agreed function when required. Availability is determined by reliability, maintainability, serviceability, performance and security. Availability is usually calculated as a percentage. This calculation is often based on agreed service time and downtime. It is best practice to calculate availability of an IT service using measurements of the business output.

Použito v metodice