ELS

Počáteční podpora

Stupeň v životním cyklu služby, který nastane na konci nasazení a předtím, než je služba plně uvedena do provozu. Během podpory v raném životě přezkoumá poskytovatel služeb klíčové ukazatele výkonnosti, úrovně služeb a prahové hodnoty pro monitorování a může provádět vylepšení, které zajistí splnění cílů služby. Poskytovatel služby může poskytnout dodatečné zdroje pro řízení incidentů a problémů během této doby.


ELS

Early life support

A stage in the service lifecycle that occurs at the end of deployment and before the service is fully accepted into operation. During early life support, the service provider reviews key performance indicators, service levels and monitoring thresholds and may implement improvements to ensure that service targets can be met. The service provider may also provide additional resources for incident and problem management during this time.

Použito v metodice