Governance

governance („principy dlouhodobého směrování a řízení“)

Zajišťuje, že politiky a strategie jsou skutečně implementovány a že požadované procesy jsou správně dodržovány. Řízení zahrnuje definování rolí a odpovědností, měření a podávání zpráv a podnikání kroků k vyřešení zjištěných problémů.


Governance

Ensures that policies and strategy are actually implemented, and that required processes are correctly followed. Governance includes defining roles and responsibilities, measuring and reporting, and taking actions to resolve any issues identified.

Použito v metodice