Incident

Neplánované přerušení služby IT nebo snížení kvality služby IT. Selhání položky konfigurace, které dosud neovlivnilo službu, je také událostí - například selhání jednoho disku ze sady zrcadel.


Incident

An unplanned interruption to an IT service or reduction in the quality of an IT service. Failure of a configuration item that has not yet affected service is also an incident – for example, failure of one disk from a mirror set.

Použito v metodice