Informace pro vedení

Informace, které slouží k podpoře rozhodování manažery. Informace o řízení jsou často generovány automaticky nástroji podporujícími různé procesy správy IT služeb. Informace o řízení často zahrnují hodnoty klíčových ukazatelů výkonu, jako například "procentní podíl změn vedoucích k událostem" nebo "první fixní sazba".


Management information

Information that is used to support decision making by managers. Management information is often generated automatically by tools supporting the various IT service management processes. Management information often includes the values of key performance indicators, such as ‘percentage of changes leading to incidents’ or ‘first-time fix rate’.

Použito v metodice