Klient

Klient je požadující program nebo uživatel ve vztahu klient / server. Například uživatel webového prohlížeče efektivně vytváří klientské požadavky na stránky ze serverů po celém webu. Samotný prohlížeč je klient ve svém vztahu s počítačem, který získává a vrací požadovaný soubor HTML. Počítač, který zpracovává požadavek a odesílá soubor HTML, je server.


Client

A client is the requesting program or user in a client/server relationship. For example, the user of a Web browser is effectively making client requests for pages from servers all over the Web. The browser itself is a client in its relationship with the computer that is getting and returning the requested HTML file. The computer handling the request and sending back the HTML file is a server.

Použito v metodice