Naléhavost

Měřítko, jak dlouho to bude, dokud nehoda, problém nebo změna nebude mít významný dopad na podnikání. Například incident s vysokým dopadem může mít nízkou naléhavost, pokud dopad nebude mít dopad na podnikání až do konce finančního roku. Dopad a naléhavost se používají k přiřazení priority.


Urgency

A measure of how long it will be until an incident, problem or change has a significant impact on the business. For example, a high-impact incident may have low urgency if the impact will not affect the business until the end of the financial year. Impact and urgency are used to assign priority.

Použito v metodice