Návrh služby

Stádo v životním cyklu služby. Návrh služby zahrnuje návrh služeb, řídící postupy, procesy a politiky potřebné pro realizaci strategie poskytovatele služeb a pro usnadnění zavádění služeb do podporovaného prostředí.

Návrh služeb zahrnuje následující procesy: koordinace návrhu, správa katalogu služeb, řízení úrovně služeb, správa dostupnosti, kapacit a kontinuity služeb IT, správa informační bezpečnosti a řízení dodavatelů. Ačkoli tyto procesy souvisejí s návrhem služby, většina procesů má aktivity, které se odehrávají v několika fázích životního cyklu služby.


Service design

A stage in the lifecycle of a service. Service design includes the design of the services, governing practices, processes and policies required to realize the service provider’s strategy and to facilitate the introduction of services into supported environments.

Service design includes the following processes: design coordination, service catalogue management, service level management, availability management, capacity management, IT service continuity management, information security management, and supplier management. Although these processes are associated with service design, most processes have activities that take place across multiple stages of the service lifecycle.

Použito v metodice